Bruno Busic |  Zvonko Busic  Hrvati AMAC  | Free Zvonko Busic Petition | HBK | HKR | Glas Koncila | Radio Marija

     In memoriam`

“Život izjednačuje sve ljude,smrt otkriva istaknute” (Bernard Shaw)

 

Rudolf Arapović 1937 - 2007

rudolf_arapovic

Ucviljena obitelji i rodbino, tužni zbore!

Neizbježna smrt dragoga nam Rudolfa Arapovića, supruga, oca, brata, rođaka i prijatelja nas ovdje okupljenih i mnogih drugih diljem Hrvatske i svijeta te hrvatskoga domoljuba, političkoga progonjenika, dugogodišnjega poznatog političkog emigranta, pisca i publicista, i ovaj trenutak, kada na vječni počinak ispraćamo njegove posmrtne ostatke, prigoda su da se nešto više, koliko nam prilike dopuštaju, kaže o njegovu životu i djelovanju, njegovu značaju i značenju u ukupnoj hrvatskoj zbilji.
Rođen je 8. prosinca 1937. u Busovači u srednjoj Bosni, u mnogobrojnoj i progonjenoj obitelji od komunističke vlasti. Rudolfovo podrijetlo iz hrvatske katoličke obitelji i sredine utjecalo je i na njegovu ukupnu životnu sudbinu. Još kao dječak našao se je s obitelji na Križnom putu g. 1945., većina njegove obitelji je progonjena u komunističkoj vlasti, a zbog brata Pere, pripadnika HOS-a koji je nastavio pružati otpor i nakon rata, s obitelji, tri godine proveo je u internaciji, progonstvu, u Zavidovićima.
Osnovno školovanje završio je u Zavidovićima i u rodnoj Busovači. Srednje školovanje klasičnu gimnaziju pohađao je i završio g. 1955. – 1959. u Franjevačkom sjemeništu u Visokom, a potom je, nakon odslužene dvogodišnje vojne obveze u Ćupriji i Kragujevcu, g. 1961. – 1962. polagao i završio državnu gimnaziju u Travniku i Zagrebu. Od godine 1962. do 1965. studirao je filozofiju i njemački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Koliko se vidi iz dostupne dokumentacije, zloglasna tajna jugoslavenska policija Udba prati ga još od srednjoškolskih dana u Visokom 1950-ih godina, a posebno od kolovoza 1964. Kad su g. 1965. u Zagrebu bacani protujugoslavenski letci i on je, zajedno s više kolega i prijatelja, uhićen 7. lipnja 1965. kao student treće godine studija i nakon opsežne, iscrpne i za mnoge vrlo teške istrage 25. ožujka 1966. na Okružnom sudu Zagreb osuđen je zbog čitanja i davanja drugima na čitanje emigrantskog tiska kao trećeoptuženi, s još petoricom kolega i prijatelja, na godinu dana zatvora koju je izdržao u Zagrebu. Četiri i pol mjeseca nakon izlaska iz zatvora, 25. listopada 1966., zajedno s prijateljem i suosuđenikom Brunom Bušićem prebjegao je u Austriju. Na Sveučilištu u Beču nastavio je studij, ali, iako je to bilo zabranjeno, uključio se i u politički rad među tamošnjom hrvatskom emigracijom. Kad je u „Telegramu“ 17. veljače 1967. u Zagrebu objavljena „Deklaracija o položaju i nazivu hrvatskoga književnog jezika“, Rudolf ju je preveo na njemački jezik i sa suradnicima dostavio prijevod medijima i diplomatskim predstavništvima u Beču. U travnju 1967. s prijateljima je pokrenuo „Bilten hrvatskih socijalista“ u kojima je pisao članke protiv totalitarnoga komunističkog sustava u Jugoslaviji. I u Beču ga Udba prati preko više suradnika sa suradničkim imenima: „Boško“, „Putnik“, „Branko“, „Krpan“, „Marjan“, „Marko“ i drugi. Od konca lipnja do listopada 1968. boravio je u Kanadi, gdje je, s drugim austrijskim i njemačkim studentima, radio na berbi duhana, ali i na drugim poslovima. Taj boravak u Kanadi i život tamošnjih Hrvata opisao je po povratku u Beč u članku „Amerika ili Čemerika“, objavljenom u „Biltenu hrvatskih socijalista“. Nakon više od dvije i pol godine boravka u Beču 24. lipnja 1969. odselio je u Washington u SAD, gdje je boravio do g. 1997., kada se vratio u Hrvatsku. Na Graduate SCHOL u Washingtonu, D.C., završio Computer Science (Programming), u studenom 1971. pokrenuo je i više godina, do g. 1979. i ponovo g. 1991. uređivao i izdavao mjesečnik „Hrvatska borba“, a nakon Bušićeva ubojstva g. 1978., od g. 1979. , pa do g. 1984., nastavio je uređivati „Hrvatski list“. Osim u navedenim glasilima Rudolf je objavljivao protujugoslavenske članke u više emigrantskih glasila (Republici Hrvatskoj, Hrvatskom putu, Hrvatskoj državi, HT Danici, Zajedničaru, Pregledu, Hrvatskoj slobodi, a surađivao je i u Washington Postu i Washington Timesu. Svakako, bibliografija njegovih tekstova je velika. Po povratku u domovinu g. 1997., uključio se je u javni život objavljujući sve do smrti u tiskovnim i elektronskim medijima svoje članke, osvrte i mišljenja o aktualnim povijesnim i političkim zbivanjima. G. 2003. objavio je i dvije knjige: „Bruno Bušić. Meteorski bljesak na hrvatskom obzorju“ i „DL 229503. UDB-a i njeni suradnici (prema tajnim izvještajima)“ što se odnosi na njegovo djelovanje g. 1964. – 1977. Arapovićeva „HB PRESS“ objavila i knjige drugih autora: Ante Cilige, Sve i odmah, Zagreb, 1998. te skoro sve tekstove Vjekoslava Vrančića u dvije knjige: Branili smo državu, Zagreb, 2006. i U službi domovine, Zagreb, 2007. koji vrlo objektivno svjedoče o zbivanjima u Hrvatskoj ratnih godina 1941. – 1945. Pripremao se je i za druge nakladničke programe. Sve to, kao i objavljivanje i drugih vlastitih tekstova, možemo sigurno reći trajne vrijednosti i visoke intelektualne razine, posebno onih polemičarskih, koje je on znao vrlo razložno i smireno upućivati svima kada je smatrao da je to potrebno. Rudolf je s prijateljima sudjelovao i u drugim domoljubnim i državotvornima programima, vrijeme nam ne dopušta sve to prikazivati.
Naš je dragi Rudolf tri godine hrvao se vrlo strpljivo s opakom bolešću uz jako brižnu pomoć supruge Marije i brojnih prijatelja, svi uvjereni da će je nadvladati. Što su sve u tom smislu poduzimali samo su on i supruga Marija znali. Nije se ni na bolest žalio. I sada, kada je očito polazio onamo, kako reče pjesnik „gdje za vazda gre se“, nije pridavao tomu značenje, nije napuštao radne navike i teško se odvajao od računala preko koga je komunicirao s prijateljima, elektroničkim sredstvima i svijetom.
Umro je u petak, 3. kolovoza 2007. u 7,10 sati, u svom domu u nedalekom Savršćaku, na rukama supruge Marije. Nemoguće je opisati prazninu koja nastaje njegovom smrću u svima nama, jer, zapravo, još je nismo osjetili.
Iscrpan sud o našem dragom Rudolfu teško je u ovom kratkom vremenu izreći. Uglavnom, uvijek je hodio uspravno i s vlastitim beskompromisnim stanovištem. U domovini je bio velika žrtva prilika u kojima je živio u totalitarnoj velikosrpsko-komunističkoj Jugoslaviji te programa kojih se prihvaćao u tuđini. Uvijek je najviše moguće davao od sebe. I kao đak i kao student bio je po učenju među najboljima. U većini je samostalno djelovao, sam je objavljivao, tiskao i tiskovine, često uz pomoć supruge Marije i sinčića Gorana, otpremao poštom. Nije gledao na svoje materijalne probitke i često je njegova supruga Marija to i financijski pokrivala. Iako je hrvatski državotvorac od mladenačkih dana, nije ga nijedna strančarska opredijeljenost opteretila. Čitavim svojim bićem pripadao je Hrvatskoj i ona je bila njegova glavna misao. Svojim je ukupnim radom unio više revolucionarnosti u učmalu emigrantsku kolotečinu i osobito je imao velik utjecaj na mlađu generaciju. Zbog toga spada među najzaslužnije ljude u hrvatskoj emigraciji 1970-ih i 1980-ih godina.
I sada, kada se moramo oprostiti od Tebe u ovom lijepom samoborsko-žumberačkom gorju, što Ti reći dragi naš Rudolfe? Ti mirno počivaj u ovoj najdražoj i najljepšoj nam zemlji Hrvatskoj za koju si se čitavim svojim bićem borio, a svi mi, supruga Marija i sin Goran, Tvoja braća i rodbina, Tvoji suborci, prijatelji i poštovatelji od Australije do Švedske i Amerike okupljeni oko Tvoga lijesa, i oni koji iz objektivnih razloga nisu mogli biti ovdje, zahvalni smo i ponosni smo što smo na ovom zemaljskom putu nakratko s Tobom bili jedno. Iako ćeš i dalje biti u našim mislima i našim srcima, ipak puno ćeš nam nedostajati! Neka Ti Bog podari vječni pokoj!

Otruševac, 6. kolovoza 2007. Anđelko Mijatović

http://www.ra.hrvati-amac.com/images/cemernicaarapovic%20016.jpg

Rudolf Arapovic of blessed memory died on August 3, 2007. He was a member of AMAC and a parishioner of the Croatian Catholic Mission of St. Blaise in Washington, D.C., from its founding until his return to Croatia in 1997.

The funeral was held on August 6, 2007 in Otrusevac, outside of Samobor. Fra Vjekoslav Lasic spoke about Rudolf’s devoted efforts to bring about the Croatian state, Rudolf’s collaboration with the martyred Bruno Busic, and his own collaboration with Rudolf. Fra Nediljko Knezovic spoke of Rudolf’s donation of 10,000 euros worth of books to the Church of Croatian Martyrs in Udbina.

Below is the eulogy delivered by Andjelko Mijatovic in the original Croatian and in English.

Very truly yours,

Miroslav Vuko
Margaret Casman-Vuko

Bereaved Family and Friends!

The inescapable death of our dear Rudolf Arapovic — husband, father, brother, cousin and friend to those assembled here and many others throughout Croatia and the world, a Croatian patriot, political exile, distinguished political emigrant, writer and publicist — and this moment, as we accompany his earthly remains to their eternal repose, provide the occasion to say something about his life and work, his impact and significance. He was born on December 8, 1937, in Busovaca, central Bosnia, into a large family which was persecuted by the communist authorities. His Croatian Catholic family background and milieu marked his destiny. As a young child in 1945, he and his family were sent on a forced march, referred to as a “death march” because many did not survive. Most of his family was persecuted under the communist authorities. On account of his brother, Pero, a member of HOS (the Croatian Armed Forces, which continued to offer resistance even after the war), Rudolf, together with his family, spent three years under internment and persecution in Zavidovici.

He attended elementary school in Zavidovici and his native Busovaca. He completed the classical-program secondary school at the Franciscan seminary in Visoko from 1955 to 1959. After two years of compulsory military service in Cuprija and Kragujevac, from 1961 to 1962 Rudolf completed the state secondary school in Travnik and Zagreb. From 1962 to 1965, he studied philosophy and German at the School of Liberal Arts, University of Zagreb.

As evident from available documentation, the infamous Yugoslav secret police, UDBA, kept tabs on him starting from the 1950s, when he was a secondary school student in Visoko, and especially after August 1964. When anti-Yugoslavia flyers were distributed in Zagreb in 1965, Rudolf, then a third-year student, together with several colleagues and friends, was arrested on June 7. Following a detailed, exhaustive and for many a very difficult investigation, on March 25, 1966 at the Circuit Court in Zagreb, Rudolf, together with five colleagues and friends, was sentenced to a year in prison for reading the emigrant press and distributing it to others. This sentence was served in Zagreb. Four and a half months after leaving prison, on October 25, 1966, he escaped to Austria, together with his friend and former fellow inmate, Bruno Busic. Rudolf continued his studies at the University of Vienna and became involved in the prohibited political activity among the local Croatian emigrants. When the Declaration on the Position and Name of the Croatian Literary Language was published in the Zagreb Telegram on March 17, 1967, Rudolf translated it into German and sent the translation to the media and diplomatic missions in Vienna. In April 1967, together with friends he inaugurated the Bilten hrvatskih socijalista (Bulletin of Croatian Socialists), in which he wrote articles that were critical of the communist system in Yugoslavia. Rudolf was also followed by the UDBA agents in Vienna, with the code names of “Bosko,” “Putnik,” “Branko,” “Krpan,” “Marjan,” “Marko” and others. From late June to October 1968, he harvested tobacco with Austrian and German students in Canada, as well as engaging in other activities. He described his stay in Canada and the life of the Croatians living there when he returned to Vienna in an article entitled Amerika ili Cemerika (America or Despair), published in the Bilten hrvatskih socijalista. On June 24, 1969, after over two and a half years in Vienna, he moved to Washington, D.C., where!
he live
d until returning to Croatia in 1997. Rudolf completed studies in computer science (programming) at the Graduate School, USDA, in Washington, D.C. In November 1971, he inaugurated the monthly Hrvatska borba (Croatian Struggle), which he edited and published until 1979 and again in 1991. After Bruno Busic was murdered in 1978, Rudolf continued to edit Hrvatski list from 1979 to 1984. In addition, Rudolf also wrote anti-Yugoslav articles for a number of emigrant publications, including Republika Hrvatska, Hrvatski put, Hrvatska drzava, HT Danica, Zajednicar, Pregled and Hrvatska sloboda, and also contributed to the Washington Post and Washington Times. The list of his publications is extensive. Upon returning to Croatia in 1997, he became involved in public life and continued to publish his articles, reviews and opinions on historical and current events in the press and electronic media, right up to the time of his death. In the year 2003, he published two books, Bruno Busic. Meteorski bljesak na hrvatskom obzorju (Bruno Busic, Meteoric Brilliance on the Croatian Horizon) and DL 229503. UDB-a i njeni suradnici prema tajnim izvjestajima (DL 229503, UDBA and Its Collaborators according to Secret Reports), which refers to Rudolf’s activities between 1964 and 1977. Arapovic's HB PRESS also published books by other authors: Ante Ciliga, Sve i odmah (Everything and Immediately), Zagreb, 1998, and nearly all the texts by Vjekoslav Vrancic in two volumes: Branili smo drzavu (We Defended the Country), Zagreb, 2006, and U sluzbi domovine (In the Service of the Homeland), Zagreb, 2007, which provide highly objective testimony on the wartime events in Croatia between 1941 and 1945. We can say that all of this, as well as the publication of his other texts, is of lasting value and high intellectual quality, especially the polemics. Rudolf and his friends also participated in other patriotic and nation-building programs, which cannot be presented here for lack of time.

Our dear Rudolf wrestled very patiently for three years with a malignant disease, with the very devoted care of his wife, Marija, and many friends, all of whom were convinced that he would conquer it. Only he and Marija knew what he endured. Rudolf did not complain about his illness. Even as he approached death, he did not abandon his disciplined work or his computer, via which he communicated with friends, the electronic media and the world.

Rudolf Arapovic died in the arms of his wife, Marija, at 7:10 a.m. on Friday, August 3, 2007, at his home in nearby Savrscak. It is impossible describe the emptiness that his passing has left among us all.

An exhaustive assessment of our dear Rudolf’s life cannot be made in such a short time. He always retained his integrity and uncompromising views, for which he was victimized under the regime of the totalitarian Greater Serbian communist Yugoslavia. He always gave the maximum. As a student, he was always among the best. He mainly acted alone, printing and publishing himself, or prepared mailings with the assistance of his wife, Marija, and his son, Goran. He did not concern himself with material gain and Marija frequently covered expenses. Although he was devoted to the creation of a Croatian nation throughout his life, he never joined or committed himself to political party. He belonged to Croatia with his whole being. His overall opus reinvigorated emigrant revolutionary activity and had a particularly strong impact upon the young generation. He is to be counted among the most worthy of the Croatian emigrants from the 1970s and 1980s.

And now, when we must bid farewell to you on these beautiful Samobor-Zumberak hills, what should we say to you, our dear Rudolf? Rest in peace in our beloved and beautiful land of Croatia, for which you fought with your whole being. All of us, your wife, Marija, and son, Goran, your brothers and other relatives, your fellow combatants, friends and admirers from Australia to Sweden and America who are assembled around your coffin and those who could not be here for objective reasons, are grateful and proud to have been with you briefly on this earthly journey. Although you will continue to be in our thoughts and hearts, we shall still miss you very much! May God grant you eternal rest!


Otrusevac, August 6, 2007 Andjelko Mijatovic

 

                   

In memoriam` 


Rudolf Arapović

Radio je tesko i neumorno za svoju Domovinu i njen dugo-godisnji napaceni narod. Rudolf Arapovic je bio je hrvatski rodoljub par excellence. Ime Rodolf Arapovic vjecno ostaje kao primjer ljubavi za
njegovu (i nasu) dragu domovinu. A nase prijateljstvo simbol jedinstva i nade za bolju buducnost naseg naroda u Hrvatskoj, i BiH.

Neka je vjecna slava nasem prijatelju i rodoljubu kremen karaktera Rudolf Arapovicu! Neka Te dragi Bog obdari.

Tvoj brat i supatnik u tudjini,
Ekrem Spahic
Fritch, Texas


Nek mu kristalna suza osvijetli put u Kraljevstvo Nebesko.
Laka mu hrvatska zemlja, bliska kao sam njegov zivot, i smrt, a smrt mog strica Rudolfa Arapovic uopce nije smrt, tek jedna suza, ili koja vise, na Putu Vjecnom.
Znam da mu je Sv. Petar otvorio Vrata, na kraju molitve, i da je vec nasao put u Vjecni Mir.

Ivana Arapović  

Otisao je veliki covjek i iskreni domoljub vrijedan postovanja, koji je do svog poslijednjeg trenutka marljivo i samozatajno radio na realizaciji tisucljetnog hrvatskog sna o slobodnoj hrvatskoj drzavi. Gubitak je nenadoknadiv ali i nakon necijeg fizickog odlaska ostaju njegova djela, njegove rijeci, njegove knjige, ... i dalje zive. Ljubav i postovanje takodjer ne umiru. Dragog Rudolfa sam postivao.
«Hrvatski narod ima jedino uporiste i jedinu snagu u moralnim nacelima. Sve drugo je protiv nas». Za taj je motto zivio Rudolf Arapovic, i kada se to ostvari ostvariti ce se i tisucljetni hrvatski san, a cije je temelje Arapovic sagradio.

Izrazavam iskrenu sucut kako rodbini gospodina Arapovica tako i svim hrvatskim domoljubima.

Darko Belović

 

Zbogom hrvatski viteze

Iskrena sucut obitelji i prijateljima. Njegov odlazak je veliki gubitak za cijeli hrvatski puk. Sa hrvatima kao sto je bio on mogla bi se napraviti jaka, postena i slozna Hrvatska.

Ilko Milic iz Busovace